ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання послуг із навчання на курсах комп’ютерного програмування


Фізична особа підприємець Коваль Сергій Юрійович (резидент України), який діє на підставі виписки про Державну реєстрацію № 813618 щодо вчинення запису в ЄДР про реєстрацію ФОП, ІПН, 2858516510, що іменується надалі Виконавець, та будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі іменується Замовник), з іншої Сторони, надалі разом іменовані - Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей Договір (оферту) про надання послуг із навчання на курсах комп’ютерного програмування (надалі - Договір) про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір є договором приєднання з усіма наслідками, визначеними ст. ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Договір вважається укладеним (оферта вважається акцептованою) з моменту здійснення будь-якої з наступних дій:

- оплата (в т. ч. часткова) Замовником або іншою особою вартості послуг Виконавця;

- здійснення з боку Замовника будь-якої дії спрямованою на прийняття пропозиції укласти цей Договір або фактичне користування послугами за цим Договором.

1.4. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору в цілому (в повному обсязі без виключень.)


2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ


2.1. Виконавець пропонує та зобов’язується після акцептування цього Договору надати послуги із навчання на курсах (надалі іменуються – послуги) в школі комп’ютерного програмування за напрямком курсу, що розміщене на офіційному сайті Виконавця: https://www.bro-lab.it 

2.2. Умови та графік надання послуг:

2.2.1. Термін надання послуг складає 36 годин, або 24 занять по 1 годині 30 хвилин на одне заняття.

2.2.3. Дні надання послуг: вівторок/субота. Замовник має право в односторонньому порядку змінювати графік надання послуг, повідомивши завчасно про це Замовника.

2.2.4. Місце надання послуг: м. Київ, вул. Німецька 1/32 або онлайн. Замовник має право в односторонньому порядку змінювати місце надання послуг, повідомивши завчасно про це Замовника.

2.2.5. По закінченні Виконавець надає Замовнику Сертифікат про проходження курсу. Сертифікат не відається у разі неповної оплати послуг чи порушення інших вимог цього Договору. Даний Сертифікат не є документом про освіту чи кваліфікаційним свідоцтвом. 

2.2.6. Замовник повинен мати власний комп’ютер.


3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ


 1. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем та/або викладачами з боку Виконавця шляхом проведення занять в режимі реального часу.
 2. Замовник після акцептування цього Договору, згідно розкладу занять, відвідує курсу. Замовнику в межах Договору забороняється:  відвідувати заняття у нетверезому стані, стані наркотичного сп’яніння, поводитися агресивно, грубо, вчиняти хуліганські дії, нищити чи шкодити майно Виконавця та третіх осіб, розголошувати конфіденційну інформацію Виконавця, що стала доступна Замовнику під час відвідування занять та перебування у навчальному центрі Виконавця. 
 3. В разі грубого порушення Замовником умов даного Договору, що мало наслідком не проведення відповідного заняття згідно графіку, таке заняття вважається проведеним згідно графіку, а Замовник втрачає право пред’являти з цього приводу будь-які претензії.
 4. У разі неможливості проведення занять у раніше визначені терміни, з причин, що не залежать від Виконавця, Виконавець може перенести терміни їх проведення повідомивши про це Замовника.
 5. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем:
  для занять в режимі реального часу – з моменту закінчення заняття ( незалежно від того чи приймав у ньому участь Замовник). 
 6. Усі претензії Замовника з питань надання послуг за цим Договором приймаються Виконавцем до розгляду в письмовій формі, протягом 2 (двох) днів з моменту надання послуг. 
 7. Виконавець розглядає отриману від Замовника претензію протягом 7 (семи) днів з дня її одержання. Претензії отримані Виконавцем після зазначеного строку не розглядаються. 
 8. У разі якщо протягом строку визначеного п. 3.6. цього Договору Виконавець не отримав претензію, вважається, що послуги надані Виконавцем належним чином, в повному обсязі, без зауважень та підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Акти приймання-передачі наданих послуг можуть підписуватись на вимогу Виконавця. 
 9. В разі несплати Замовником вартості Послуг згідно Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір у зв’язку із втратою комерційного інтересу.  


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Надавати послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором і законодавством України.

4.1.2. Забезпечити якісне теоретичне та практичне надання послуг Замовнику згідно з графіком, наведеним у п. 2.2 цього Договору.

4.1.3. Надати Замовнику інформацію та матеріали, необхідні для практичного використання отримання послуг.

4.1.4. Здійснити навчання в терміни, передбачені п. 2.2 Договору.

4.1.5. Інформувати Замовника про перенесення занять із причин, що залежать від Виконавця.

4.1.6. Після проходження курсу в повному обсязі Замовником та виконання всіх практичних робіт після закінчення навчання видати Сертифікат про проходження курсу.


4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Отримувати від Замовника необхідну інформацію, пов'язану з характером послуг, які надаються за цим Договором.

4.2.2. Отримати за послуги, які надаватимуться, оплату в розмірах і в строки, передбачені цим Договором.

4.2.3. У разі несплати вартості послуги у розмірі та у відповідності до термінів обумовлених у даному Договорі, Замовник не допускається до навчання.

4.2.4. У разі потреби замінити викладача на іншого, з відповідною кваліфікацією і досвідом.

4.2.5. Скасувати доступ Замовника до занять у разі порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, до повної оплати. 

4.2.6. На власний розсуд обирати та змінювати програму, методи та прийоми навчання на курсах, що не суперечить цьому Договору. 

4.2.7. Перевести освітній процес в режим онлайн та проводити заняття за допомогою сервісу zoom та/або подібних сервісів. 

4.2.8. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінити місце виконання зобов’язань, завчасно попередивши про такі зміни Замовника не менше, ніж за 10 календарних днів

4.2.9. Не допускати або виключити з групи Замовника до занять у разі порушення термінів оплати, до моменту оплати.

4.2.10. На свій розсуд забезпечувати Замовника під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові, тощо). 


4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Оплатити надану послугу в строки, передбачені цим Договором.

4.3.2. Відвідувати заняття, передбачені графіком згідно п. 2.2. Договору.

4.3.3. Протягом 3 (трьох) років з моменту одержання конфіденційної інформації (будь-яка інформація, на будь-яких носіях, а також в усній формі, що стала відома Замовнику в ході надання йому цих послуг) утримуватись від комерційного використання цієї інформації для отримання прибутку та передачі цієї інформації третім особам.

4.3.4. Демонструвати взаємну повагу до викладацького складу, адміністрації Виконавця та інших. 

4.3.5. Самостійно перевірити технічний стан власного ноутбуку, на якому буде відбуватися навчання, та встановити програмне забезпечення, необхідне для роботи над проектом. 

4.3.6. Належним чином та в повному обсязі виконувати всі завдання, практичні та тематичні роботи, тощо, згідно вимог Виконавця.

4.3.7. Своєчасно повідомляти про неможливість відвідування занять через хворобу чи іншу причину, із наданням документів на підтвердження хвороби чи інших причин. 


4.4. Замовник має право:

4.4.1. Розірвати цей Договір, в будь який момент, в односторонньому порядку, при цьому внесені ним кошти не повертаються.

4.4.2. Виконати й захистити дипломну роботу після закінчення навчання на курсі. 

4.4.3. Отримати Сертифікат про проходження курсу за умови його оплати та проходження курсу в повному обсязі, виконанні всіх практичних та тематичних робіт. 


5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РО3РАХУНКІВ


 1. Розмір вартості послуг складає 15400,00 (п’ятнадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок), без ПДВ.
 2. Замовник зобов'язаний оплатити Виконавцю вартість послуг в два етапи:
 3. Оплату суми в розмірі не менше ніж 50% від загальної вартості навчання, що складає 7900,00 (сім тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) перед початком першого заняття.
 4. Оплату залишкової суми від загальної вартості навчання, що складає 7900,00 (сім тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) – перед початком дев’ятого заняття.
 5. Оплата здійснюється у готівковій формі та/або у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником коштів на рахунок Виконавця. 
 6. Вартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується підчас здійснення платежу. 
 7. Фактично здійснені передплати та оплати поверненню не підлягають. Відповідальність за своєчасність внесення оплати покладається на Замовника. 
 8. Датою оплати послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця. 
 9. Під час оплати Замовник в призначенні платежу зазначає: П.І.Б та найменування курсу. Після здійснення оплати Замовник будь-яким зручним для нього способом повідомляє про факт оплати, свої контактні дані (телефон, e-mail) та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання послуг за цим Договором. У разі неповідомлення Замовником означеної інформації Виконавець не несе відповідальність за ненадання послуг за цим Договором.
 10. У випадку, якщо оплата за навчання не внесена в терміни, Замовник не допускається до навчального процесу або виключається з групи. 


6. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА


6.1. Усі авторські та суміжні права на записи занять, навчальні та інформаційні матеріали (відео, текстові, тощо), які стали відомі Замовнику під час навчання на курсах належать Виконавцю. Замовник має право використовувати їх лише в особистих цілях. 

6.2. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів занять, навчальних та інформаційних матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором. В разі заподіяння збитків, винна Сторона компенсує постраждалій Стороні їх в повному обсязі. 

7.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність занять та/або навчальних та інформаційних матеріалів очікуванням Замовника за його суб'єктивною оцінкою. 

7.3. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Замовник не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі інтернет, неприйняття участі у заняттях з незалежних від Виконавця причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсації. 

7.4. Виконавець не забезпечує, не встановлює, не розповсюджує технічне та програмне устаткування. 

7.5. У разі, якщо Замовнику не були надані послуги за цим Договором, з вини Виконавця, сплачена вартість послуг повертається Виконавцем протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги (за умови наявності прямої вини Виконавця). 

7.6. У разі передачі Замовником будь-яких навчальних або інформаційних матеріалів (відео, текстових, тощо), записів занять та інших даних отриманих ним за цим Договором, третім особам без письмової згоди Виконавця, в тому числі в комерційних цілях, Виконавець має право припинити Замовнику доступ до занять та вимагати відшкодування Замовником спричинених збитків. При цьому Замовник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20000,00 (двадцять тисяч) гривень. У разі порушення Виконавцем права інтелектуальної власності Замовника та вимог законодавства в сфері інтелектуальної власності Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 50000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень на перше його вимогу протягом трьох календарних днів шляхом перерахування коштів на рахунок останнього за реквізитами, вказаними у цьому Договорі.

7.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадках, якщо невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю виконуючої Сторони, подібних до стихійного лиха, екстремальних погодних умов, військових дій, пожеж, страйків, втручання з боку влади, ембарго (далі - форс-мажор). При цьому Сторони звільняються від відповідальності на термін дії цих обставин або можуть відмовитися, від виконання цього Договору частково чи в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Термін дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою відповідної держави.

8. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. 

8.2. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї Сторони у разі порушення чи невиконання іншою Стороною умов цього Договору, попередньо повідомивши про це іншу Сторону не менш як за 5 (п’ять) робочих днів. 

8.3. Одностороннє розірвання цього Договору, за ініціативою Замовника, не звільняє останнього від виконання зобов’язань по оплаті за фактично надані Виконавцем послуги. 

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-який нещасний випадок, що стався із Замовником, у приміщенні Виконавця або в безпосередній близькості до них. 


9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. Акцептуванням цього Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Замовника, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору. 

9.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.3. З питань, що не регулюються цим Договором, сторони керуються законодавством України.

9.4. Цей Договір укладено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу — по одному для кожної Сторони.

9.5. Жодна зі Сторін не має права без згоди іншої Сторони передавати свої права за цим Договором третій стороні.

9.6. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони складені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

9.7. На момент укладання цього Договору Виконавець має статус платника єдиного податку третьої групи.

9.8. Всі спори вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

9.9. Жодна з сторін не буде розголошувати/публікувати цей Договір без попередньої згоди другої сторони.


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:


ФОП Коваль Сергій Юрійович

ІПН(ЄДРПОУ): 2858516510
№ виписки з Держреєстру 813618
Адреса: 01113, м. Київ, вул. М. Драгомирова 14
Платник єдиного податку
Рахунок: UA843220010000026007310060200
Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" 
МФО 322001
ЄДРПОУ 21133352 

sk [at] bro-lab.it